İlke ve Değerlerimiz

/İlke ve Değerlerimiz
Etik kuralları; personellerin görevlerini yerine getirirken uymak zorunda oldukları ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Burada amaç; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek; çalışanlar, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.
İtibarın geliştirilmesi ve korunması amacıyla şirket genelinde tüm faaliyetlerde uyulması zorunlu olan iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.
Takipsoft, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür. Birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket edilmesini bekler. Takipsoft, iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.
Gizli bilgi; işletmeye ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde; şirket veya paydaşları için zarara sebep olabilecek ve finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir. Gizli bilgiler, kesinlikle üçüncü kişiler/firmalar ile paylaşılmaz. Takipsoft, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmakta olup, kesinlikle karşı tarafı maddi, manevi zarara uğratacak bir yaklaşımda bulunmaz.
Kurucularının yaşam felsefesi olan “Değişim büyümeyi, büyümekte gelişmeyi getirir.” prensibi ile tüm çalışanları ile birlikte sahip çıkar. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tanımlamak, çözüm önermek ve eksiksiz yerine getirmek, ürün ve hizmet kalitesini müşteri ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve tüm paydaşlar için değer oluşturmak Takipsoft’ un temel kalite ilkesidir. Takipsoft, “işin ilk seferde doğru yapılması” prensibi ile etkin bir kalite yönetim sistemini oluşturur, ölçülebilir hedefler, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar. Müşterilerine sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman Takipsoft güvencesi altındadır.
Faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi temel ilke edinmektir.
Takipsoft, faaliyetlerini, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.
3.1. Paydaşlarla İletişim Toplum nezdinde Takipsoft markasının itibarını yükseltmek ve temsil etmek,
Paydaşların sağladığı kaynakların karşılığında değer yaratmak için maksimum efor sarf etmek, paydaşlara kar payı sağlamak ya da bu kaynakların yatırımlara kanalize olmasını sağlamak,
Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek,
Müşteriler için değer oluşturmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak, Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen marka olmayı hedeflemek, Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı oluşturmak,
Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma, Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine girilmesinden kaçınmak. Dernekler, kurullar, odalar, profesyonel birlikler vb. ya da özel tartışmaların yaşandığı ve Şirket’in temsil edildiği şirket dışı her türlü organizasyonda, yukarıda yer verilen, yanlış anlaşılabilecek veya yorumlanabilecek her türlü ifade, tartışma ya da yöntemlerden kaçınmak, Tek başına ya da diğer şirketlerle birlikte pazar hâkimiyetinin sağlandığı yerlerde, bu hakimiyetin suistimal edilmesinden kaçınmaktır.